Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Конкурс за запишување на Православниот Богословски Факултет „св. Климент Охридски“ (29.05.2011)

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – СКОПЈЕ, ОБЈАВУВА

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ ВО I ГОДИНА

ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА

Право на упис на Православниот богословски факултет имаат кандидати од православ­на вероисповед, кои завршиле богословија или гимназија со положена матура, државна или меѓународна.

На Факултетот може да се за запишат и кандидати кои завршиле гимназија и положиле училишна матура. Исто така, на Факултетот може да се конкурира и со друго средно образо­вание, но само со одобрение од Светиот Архиерејски Синод на Македонската Православна Црква.

Сите кандидати освен богословите, полагаат и приемен испит.

Доколку на конкурсот се пријават поголем број од предвидениот број кандидати, се­лекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование.

На конкурсот кандидатите, во оригинал или заверен препис, ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување;

2. оригинални свидетелства за сите класови;

3. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно

образование);

4. свидетелство за свето крштение од храмот, каде што е крстен;

5. одобрение за студии од надлежниот епархиски архиереј;

6. лекарско уверение;

7. потврда за уплатени 1.000.00 денари на жиро-сметката на Факултетот, за студентски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети.

8. кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти, освен горе­наведените документи, поднесуваат и потврда дека се во работен однос или дека се редовни студенти на некој друг факултет.

Кандидатите своите документи ги доставуваат во Службата за студентски прашања при Факултетот, на 16 и 17 август 2011 година, за првиот уписен рок и на 1 и 2 септември 2011 година за вториот уписен рок.

Приемните испити се полагаат на 18 август за првиот уписен рок и на 5 септември 2011

година за вториот уписен рок.

Резултатите од приемниот испит ќе бидат објавени на 23 август за првиот уписен рок и на 7 септември 2011 година за вториот уписен рок

За оваа академска година ќе се примат 50 редовни и 50 вонредни кандидати.

При запишувањето кандидатите поднесуваат:

- индекс, студентска легитимација и пријавни листови;

- Три фотографии (2 фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3);

- Потврда за уплатени 700 денари за студентски билтен и за библиотечен фонд, на жиро-сметката: 300000000352534 при Комерцијална банка А.Д. Скопје.

Конкурсот ќе биде објавен и на интернет страницата на Факултетот: http://www.pbf.edu.mk

ОД ДЕКАНАТОТ