Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Историјата нема да се повтори (19.04.2005)

  1762

Мизар, Кобна убавина

В хилјада седумстотин шесдесет и второ лето
в Охрид од Цариграда дошел салаор.
Се представил пред Арсенија, наша Патрика чеснаго,
и му рек
'л слово горко, слово жалосно:
„Царска волја е да тргнеш денеска за в Цариграда,
на тебе од врли Грци голем поплак е.”
Собрал Патрик свое стадо в црква Свјатиј Климентова
благослов му дал последен, р
'це заплетил.
Д
'лго време липал старец во м'лчаније всенародно
и по бела брада ронел с
'лзи горешчи.
„Слушајте ме, мили чеда, јас ќе ида в Цариграда:
на мене од врли Грци голем поплак е.
Грцкиј’ Патрик ќе ни строши славна Охридска столица
и мене до смрт ќе држи в заточение.
Ќе прати владици Грци, лицем светци, срцем в'лци.
Ќе ве дават, ќе ве стрижат, ќе м
'лзат до крв,
меѓу народа ќе сејат несогласје и раздори,
да се мразат син со татка и со брата брат.
И ќе викнете до Бога и крило не ќе најдете,
смирени ќе наведете глави доземи.
Ќе ми бидете сираци; така било написано.
Елате ми да ве гушна за последен п
'т.
Ч’рна т
'га поразила старо, младо, м'жи, жени,
Вси со р
'це заплетени с’лзи проливат.
Тој ги гушка, тие т
ни му целуват десна р'ка,
и од р
'ка как’ од извор с'лзи се лејат.
Вјахнал Патрик брза коња и неволно уп
'тил се.
Тога грмкиј плач народен небо процепил.
Умилил се чесниј Патрик, свалил шапка навезана,
погледал на сино небо, љуто прок’лнал:
„Ох! послушај, милиј Боже! Хаир никога да немат
Стамче беј и Бујар Лигдо, Пејко челеби!
Милостивиј Бог послушал патричка горешча клетва;
слава нихна, семе нихно погубил со шум.
И сега во куќи нихни ткае пајак пајачина
и на пусти стрехи нихни хукат хутове.